Pàgina d'inici‎ > ‎

Objectius

OBJECTIUS GENERALS
 • Conèixer els conceptes bàsics relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia.
 • Entendre el món nano des de diferents àrees del coneixement i utilitzant diferents procediments: els propis del món científic, matemàtic i plàstic.
 • Dur a terme activitats i investigacions senzilles sobre el món nano.
 • Entendre i utilitzar el mètode científic com a eina de treball.
 • Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals.
 • Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l.
 • Obtenir informació, interpretar i analitzar textos orals i escrits.
 • Produir textos orals i escrits de tipologia diversa.
 • Ser capaç de treballar cooperativament i avaluar aquest treball.
 • Saber comunicar als altres els resultats de les investigacions fetes.
 • Fomentar les vocacions científiques dels joves.


OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Emprar conceptes, eines, estratègies matemàtiques i el raonament matemàtic per comprendre els efectes de la grandària com a conseqüència del canvi superfície/volum en els materials.
 • Conèixer i entendre que és la nanocìència, la nanotecnologia i el significat matemàtic de la paraula nano.
 • Resoldre activitats on cal treballar l’escala, la nanoescala, la notació científica i els múltiples i submúltiples decimals de les unitats del SI.
 • Experimentar com les propietats d’un material poden canviar si es treballa en la nanoescala.
 • Conèixer alguns equips i eines que utilitzen els científics per treballar en la nanoescala.
 • Descobrir a partir de diferents experiments les propietats d'hidrofobicitat.
 • Conèixer quins processos utilitza la nanotecnologia per a la fabricació de nanoestructures: nanolitografia, nanofabricació top-down i bottom-up.
 • Conèixer un material nanotecnològic com el grafè, les seves propietats i possibles aplicacions.
 • Conèixer els avantatges i inconvenients de la utilització de les nanopartícules de plata.
 • Fer textos descriptius en llengua anglesa.
 • Dibuixar el personatge Nano.
 • Guanyar destresa en les TICs i en particular amb el Calc, GeoGebra i el google drive.
 • Desenvolupar la capacitat investigadora, cercant la informació necessària i utilitzant diverses fonts.
 • Saber treballar en grup: col·laborar amb els companys per tal de realitzar un producte final, guanyar autonomia i responsabilitat a l’hora gestionar el temps, el to de veu i les tasques a fer.
 • Comunicar, amb claredat i rigor, per escrit i verbalment, els coneixements adquirits i els resultats obtinguts.