Continguts

GENERALS

 • Canvis en les propietats de la matèria segons l’escala.
 • Modelització matemàtica d’experiments científics.
 • Recollida i tractament d’informació en diferents formats.
 • Comunicació d’idees i processos tot emprant el llenguatge verbal (oral i escrit).
 • El significat i l’abast dels conceptes nanotecnologia i nanociència.
 • Utilització de tecnologies diverses (calculadora, Calc, GeoGebra, drive, sites) per tractar la informació.


D’ACTITUDS

 • Confiança en les pròpies capacitats.
 • Interès per discutir i resoldre qüestions científiques.
 • Constància en la discussió d’un problema o qüestió científica.
 • Necessitat d'aprendre dels errors per modificar el treball realitzat.
 • Actitud positiva en el treball en equip.


ESPECÍFICS DE CADA MATÈRIA

  Matemàtiques

  • Perímetre, àrea i volum
  • Proporcions. L’escala
  • Introducció de fórmules en full de càlcul
  • Escala aritmètica i escala logarítmica
  • Potències. Notació científica
  • Funcions: gràfiques
  • Còniques
  • Rectes tangents
  • Angles

Ciències de la Naturalesa:

  • El mètode científic: observació, formulació d’hipòtesis, experimentació i extracció de conclusions
  • Estructura de la matèria
  • Propietats de la matèria
  • Estructura atòmica
  • Activitats de laboratori: les coses nano es comporten diferent

Tecnologia:

  • Nanopartícules i nanomaterials
  • Maquetació
  • Creació d’un sites

  Català:

  • Text descriptiu
  • Text científic
  • Text argumentatiu
  • Els Informes de pràctiques de laboratori
  • Exposició oral
  • Comprensió de text científic

Educació Visual i Plàstica:

  • Expressió mitjançant vinyetes
  • Creació gràfica
  • Introducció a les còniques
  • Dibuix de rectes tangents

Anglès:

  • Descripció d’un personatge: el text descriptiu
  • Adjectius comparatius i superlatius
  • Expressió escrita
  • Comprensió oral