Activitats‎ > ‎

En Nano es posa la bata blanca

Objectius

 • Dur a terme activitats i investigacions senzilles sobre el món nano.
 • Entendre i utilitzar el mètode científic com a eina de treball.
 • Experimentar com les propietats d'un material poden canviar si es treballa en la nanoescala.
 • Conèixer quins processos utilitza la nanotecnología per a la fabricació de nanoestructures: nanolitografia nanofabricació i top-down i bottom-up.
 • Conèixer alguns equips i eines que utilitzen els científics per treballar en la nanoescala.
 • Conèixer un material nanotecnològic com el grafè, les seves propietats i possibles aplicacions.
 • Conèixer els avantatges i inconvenients de la utilització de les nanopartícules de plata.
 • Desenvolupar la capacitat investigadora, cercant la informació necessària i utilitzant diverses fonts.
 • Saber treballar en grup:col·laborar amb els companys per tal de realitzar un producte final, guanyar autonomia i responsabilitat a l'hora de gestionar el temps, el to de veu i les tasques a fer.
 • Comunicar, amb claredat i rigor, per escrit i verbalment, els coneixements adquirits i els resultats obtinguts.

Continguts

 • El mètode científic: observació, formulació d'hipòtesis, experimentació i extracció de conclusions.
 • Estructura de la matèria
 • Propietats de la matèria.
 • Estructura atòmica.
 • Activitats de laboratori: les coses nano es comporten diferent.
 • Nanopartícules i nanomaterials


Descripció de l'activitat

En aquest bloc es recullen sis activitats experimentals que es treballen en grups de quatre persones. La durada és de cinc sessions.

La relació i intenció de cada activitat experimental és:

 • En Nano l’ha feta grossa i En Nano fa castells de sorra proposen reflexions sobre com les propietats d’un material en la macroescala poden canviar si aquest material es treballa en la nanoescala.

 • En Nano fa pastissos ens proposa descobrir els equips i eines específics per treballar en la nanoescala.

 • En Nano estampa samarretes ajuda a la identificació dels processos que utilitza la nanotecnologia per a la fabricació de nanoestructures.

 • En Nano vol guanyar un premi Nobel planteja l'estudi del grafè, les seves propietats i possibles aplicacions.

 • En Nano vol comprar un desodorant proposa una reflexió sobre els avantatges i inconvenients de l’aplicació de nanopartícules de plata.


La seqüència de cada activitat experimental és la següent:

 1. Treball al laboratori: cada grup s’encarrega de dur a terme un experiment.

 2. Treball a casa: cada grup prepara una exposició per explicar el seu experiment als companys de classe, seguint una sèrie de pautes.

 3. Treball a l’aula: exposició oral tenint present el que s’ha treballat sobre aquesta a català (veure els documents Com fer una bona exposició oral Rúbrica per a l'avaluació de l'exposició oral).

 4. Treball a l’aula: posada en comú i conclusions de la fase experimental.


La fitxa (guia) de cada experiment té la següent estructura:

 1. Es planteja una pregunta als alumnes relacionada amb una situació viscuda pel personatge Nano.

 2. Els alumnes responen la pregunta: fan la seva hipòtesi.

 3. Comproven experimentalment si la seva hipòtesi és correcta.

 4. Extreuen conclusions.

 5. Es teoritza: s’explica el model científic que ajuda a entendre l’experiment.